க.பொ.த சாதாரணதர பரீட்சை பெறுபேறுகள் வெளியானது..!

ஆசிரியர் - Editor I
க.பொ.த சாதாரணதர பரீட்சை பெறுபேறுகள் வெளியானது..!

2021ஆம் ஆண்டுக்கான க.பொ.த. சாதாரணதரப் பரீட்சை பெறுபேறுகள் வெளியாகியுள்ளன. 

பெறுபேறுகளை பரீட்சை திணைக்களத்தின் doenets.lk or exams.gov.lk. என்ற முகவரியில் பார்வையிடலாம்.

மக்கள் வரிப்பணத்தில் மணைவிக்கு சேலை வாங்கும் வடக்கு அதிகாரி ..

மேலும் சங்கதிக்கு