நேரலை

முறிகண்டியானே!! கறிக்கி கோயில்ல தேங்காய் சொட்டு புறக்கின ஆக்கள்தானே நீங்க...