தொடர்புகளுக்கு

அன்பான வாசகர்களே,

மின்னஞ்சல் தொடர்புகளுக்கு

செய்திப் பிரிவு : editor@jaffnazone.com
விளம்பர பிரிவு : info@jaffnazone.com

சமூகவலை தளங்கள்

Facebook : JaffnaZone
Twitter : @JaffnaZone

எமது சேவைகள்

TV : jaffnazone.com/tv
Radio : jaffnazone.com/radio